Regulamin promocji „SEBO- OKAZJE” w sklepie internetowym sklep.odkurzaczesebo.pl
22.01.2021 – 26.01.2021

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „SEBO-OKAZJE” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).
2. Organizatorem Promocji „SEBO-OKAZJE”  (dalej również: „Promocja”) jest Odkurzacze Sp. z o.o. ul. J.U. Niemcewicza 7/9 lok. 139 02-022 Warszawa,  KRS: 0000732537, NIP: 7010824189, REGON: 380322114 adres poczty elektronicznej: info@odkurzaczesebo.pl numer telefonu kontaktowego: (+48) 603 690 653 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) (dalej również: „Organizator”).
3. Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym pod adresem URL: https://sklep.odkurzaczesebo.pl/ (dalej również „Serwis Internetowy”) oraz w Salonie Firmowym SEBO ul. Szczęśliwicka 54/lok. U3; 02-353 Warszawa
4. W Promocji mogą uczestniczyć wszyscy Klienci Odkurzacze Sp. z o.o. (dalej również: „Uczestnik Promocji”).
5. Promocja ogłaszana jest w interenecie w szczególności w ramach strony internetowej oraz profili w serwisach społecznościowych.

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji
1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej -500zł rabat na odkurzacz SEBO AIRBELT K1 PARKETT RD - dalej również: „Przedmiot Promocji”).
2. Promocja obejmuje wyłącznie na odkurzacze SEBO AIRBELT K1 PARKETT RD
3. Promocja obowiązuje od 22.01.2021 – 26.01.2021 godz. 23:55 lub do wyczerpania puli promocyjnych Produktów. (dalej również: „Czas trwania Promocji”)
4. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów dostawy).
5. Aby wziąć udział w Promocji, należy zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu objętego promocją za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklep.odkurzaczesebo.pl – podając KOD: SEBOK1
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym oraz Salonie firmowym SEBO w Warszawie, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.
7. W ramach Promocji Cena za Produkt zakupiony przez Uczestnika Promocji w Sklepie internetowym lub Salonie firmowym SEBO, zostanie pomniejszona o wysokość objętą Przedmiotem Promocji, tj. o 500zł (słownie: pięćset złotych) liczonego od Ceny Produktu tj  1749zł. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy, ani też Produktów zakupionych jako akcesoria czy dodatki, które to koszty Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.
8. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
9. Rabat przyznany w ramach Promocji przez Organizatora nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.
10. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktu w Sklepie Internetowym, ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji. Nie wyłącza to uprawnienia Organizatora do wprowadzenia mechanizmu automatycznego uczestnictwa w promocji na korzyść Uczestnika Promocji.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.01.2021r o godz. 08:00

III. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: info@odkurzaczesebo.pl lub listownie na następujący adres Salon Firmowy SEBO ul. Szczęśliwicka 54/lok. U3; 02-353 Warszawa  (dalej również: „Reklamacje”).
2.. Uczestnik Promocji w terminie 14 dni od otrzymanie pisma przez Organizatora - zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
4. Reklamacje rozpatruje Odkurzacze Sp. z o.o., stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

IV. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne w Salonie firmowym SEBO oraz na stronie internetowej odkurzaczesebo.pl
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.
3. Organizator ma prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w ramach Serwisu Internetowego na 3 dni przed terminem jej zakończenia.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji są Odkurzacze Sp. z o.o. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu.odkurzaczesebo.pl, dostępnej pod adresem sklep.odkurzaczesebo.pl